ระบบการรับบุคลากรชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทาง
(3 สาขาของการผลิต)

ขอแนะนำระบบการรับบุคลากรชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางให้กับ
ผู้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่นและบุคลากรชาวต่างชาติทุกท่านที่กำลัง
พิจารณารับชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางใน 3 สาขา ได้แก่
สาขาอุตสาหกรรมวัสดุโลหะขึ้นรูป สาขาการผลิต
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
สาขาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลซึ่งควบคุมและ
จัดการโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลล่าสุด(ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)