ระบบการรับบุคลากรชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทาง
(สาขาอุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงาน, ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล)

ขอแนะนำระบบการรับบุคลากรชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางให้กับ
บุคลากรชาวต่างชาติทุกท่านและผู้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่นทุกท่านที่กำลังพิจารณารับชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางในสาขาอุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงาน, ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล ซึ่งควบคุมและจัดการโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลล่าสุด(ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)