การทดสอบและประเมินผล ทักษะเฉพาะทางสาขาการผลิตแบบที่ 1
 • FOREIGNER
การทดสอบและประเมินผล ทักษะเฉพาะทางสาขาการผลิตแบบที่ 1

 • TOP>
 • การทดสอบและประเมินผล ทักษะเฉพาะทางสาขาการผลิตแบบที่ 1

ได้มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11/03/2022
<ไทย> ได้ทำการประกาศผลการสอบประเมินทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 สาขาการผลิต
(18 ประเภท นอกเหนือจากงานเชื่อม) ที่ได้จัดขึ้นในเดือนมกราคม 2022 ที่ผ่านมา (เฉพาะภาษาญี่ปุ่น) (PDF)

รายการข่าวทั้งหมด

11/03/2022
<ไทย> ได้ทำการประกาศผลการสอบประเมินทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 สาขาการผลิต
(18 ประเภท นอกเหนือจากงานเชื่อม) ที่ได้จัดขึ้นในเดือนมกราคม 2022 ที่ผ่านมา (เฉพาะภาษาญี่ปุ่น) (PDF)
18/02/2022
<ไทย> ประกาศผลการสอบประเมินทักษะเฉพาะทางสาขาการผลิต ครั้งที่ 1
(18 สาขาเฉพาะทาง ไม่รวมงานเชื่อม) ที่จัดในเดือนมกราคม 2022 (PDF)
16/01/2022
<ไทย> "การทดสอบและประเมินผล ทักษะเฉพาะทางสาขาการผลิตแบบที่ 1 (18 หมวดไม่รวมการเชื่อม)"
ปิดให้บริการแล้ว
20/12/2021
<ไทย> เริ่มเปิดรับสมัครสอบประเมินทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 สาขาการผลิต
(18 ประเภท นอกเหนือจากงานเชื่อม)
17/12/2021
<ไทย> ได้ทำการประกาศผลการสอบประเมินทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 สาขาการผลิต
(18 ประเภท นอกเหนือจากงานเชื่อม) ที่ได้จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2021 ที่ผ่านมา (เฉพาะภาษาญี่ปุ่น) (PDF)

การกำหนดสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทางขึ้นใหม่

ระบบที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทาง (ต่อไปนี้เรียกว่า "ระบบทักษะเฉพาะทาง") นี้ถูกกำหนดขึ้นใหม่เพื่อรับชาวต่างชาติซึ่งมีทักษะ / ความชำนาญเฉพาะทางที่กำหนดและพร้อมเป็นกำลังสำคัญเข้าทำงานใน
สาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีสถานะลำบากในการรับประกันจำนวนบุคลากรแม้ว่าจะได้จัดการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตหรือรับประกันจำนวนบุคลากรภายในประเทศแล้วก็ตามเพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรอย่างรุนแรง
เช่น ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ฯลฯ โปรดดูภาพรวมของระบบในหน้าต่อไปนี้

การได้รับสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 ในสาขาอุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงาน, ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล

ในหน้าสัมมนาได้ลงสรุปรายละเอียดสำคัญของระบบเกี่ยวกับการรับบุคลากรชาวต่างชาติที่เป็นแรงงานทักษะเฉพาะทาง
เข้าทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต เอกสาร / คลิปวิดีโอเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างการรับเข้าทำงานเป็นภาษาต่าง ๆ

ขั้นตอนตั้งแต่การสมัครสอบไปจนถึงการออกเอกสารรับรองการสอบผ่าน

 • 1. สมัครสอบ และ ชำระเงินค่าเข้าสอบ
 • 2. รับบัตรเข้าสอบทางอีเมล (* ก่อนวันทดสอบประมาณ 1 สัปดาห์)
 • 3. เข้าสอบ (กรุณานำเอกสารยืนยันตัวตน เพื่อเข้าสอบมาให้ครบถ้วน)
 • 4. รับผลการทดสอบทางอีเมล (* ภายใน 3 เดือนหลังเข้าสอบ)
 • 5. ผู้เข้าสอบที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ยื่นเรื่องเพื่อออกเอกสารรับรองการสอบผ่านจากเว็บไซต์สำหรับยื่นคำร้อง

CONTACTหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน

関係機関

 • 経済産業省 Ministry of Economy,Trade and Industy
 • 法務省 MINISTRY OF JUSTICE
 • 外務省 Ministry of Foreign Affairs of Japan