การทดสอบและประเมินผล ทักษะเฉพาะทางสาขาการผลิตแบบที่ 1
  • FOREIGNER
การทดสอบและประเมินผล ทักษะเฉพาะทางสาขาการผลิตแบบที่ 1

รายการทดสอบทั้งหมด

รายการแนะนำการทดสอบทั้งหมด

18 สาขาเฉพาะทาง ไม่รวมงานเชื่อม

สถานที่สอบ วันที่สอบ สาขาเฉพาะทางในทดสอบ
สถานที่สอบประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2021 การตีขึ้นรูป, การหล่อด้วยแม่พิมพ์,
แมชีนนิ่ง, การตรวจสอบเครื่องจักร,
การบำรุงรักษาเครื่องจักร, การปั้มโลหะ,
การเคลือบผิว(อะโนไดซิ่ง)ด้วยอะลูมีเนียม, ฟินิชชิ่ง, การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า,
การผลิตแผงวงจรพิมพ์, การหล่อ,
การชุบ,
การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,
บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม, งานเหล็ก,
โลหะแผ่นสำหรับโรงงาน,
ขึ้นรูปพลาสติก, การทาพ่นสี
คลิกที่นี่เพื่อสมัคร
สถานที่สอบประเทศไทย
วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2021
จำนวนคนที่รองรับได้ รับสมัคร 20 ท่าน ในแต่ละสาขาเฉพาะทาง
ประเภทการสอบ 9:00~11:45
การตีขึ้นรูป, การหล่อด้วยแม่พิมพ์, แมชีนนิ่ง*, การตรวจสอบเครื่องจักร, การบำรุงรักษาเครื่องจักร, การปั้มโลหะ, การเคลือบผิว(อะโนไดซิ่ง)ด้วยอะลูมีเนียม, ฟินิชชิ่ง,
การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
13:30~16:15
การผลิตแผงวงจรพิมพ์, การหล่อ, การชุบ, การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,
บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม, งานเหล็ก, โลหะแผ่นสำหรับโรงงาน, ขึ้นรูปพลาสติก,
การทาพ่นสี
วิธีการจัดสอบ สอบข้อเขียน(ทฤษฎี・ปฏิบัติ)
สถานที่สอบ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok)
เวลาสอบ ภาคทฤษฎี 60 นาที ภาคปฏิบัติ 60 นาที
ค่าสมัครสอบ 600 บาท/ท่าน/สาขาเฉพาะทาง
โอนชำระผ่านธนาคาร
ค่าธรรมเนียม
การออกหนังสือรับรอง
การสอบผ่าน
ในปีงบประมาณ(ของประเทศญี่ปุ่น) 2021 ยังไม่จัดเก็บ (ระยะเวลาปีงบประมาณ
วันที่ 1 เมษายน 2021 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2022)
  1. แม้ว่าคุณจะสมัครตอนนี้ คุณจะไม่สามารถทำการสมัครสอบหรือกรอกข้อมูลในส่วนที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ได้ เนื่องจากมีผู้สมัครสอบเต็มจำนวนแล้ว
  2. ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด ระบบจากคัดเลือกจากอันดับในการสมัครเท่านั้น
    (เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)
  • ในครั้งนี้ไม่ได้จัดทดสอบในสาขาการเชื่อม
  • จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ในปัจจุบัน อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบอย่างกะทันหัน ทางผู้จัดสอบจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

รายการเนื้อหาการสอบที่ได้จัดสอบไปแล้ว

CONTACTหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน